گلگت بلتستان
آخری ترمیم:

د‌ کرونا وبا کیسونه
Loading...
ذرائع
Loading...
Imported Local
نقشہ
گلگت 11% 97
Hunza 2.1% 18
استور‎ 2% 17
Ghanche 1.6% 14
سکردو 1.2% 10
Ghizer 0.82% 7
Diamer 0.59% 5
د رنځورانو کښنه
Loading...
مریض
Loading...
داخل روغ شوي مرګونه
ٹیسٹ
Loading...
سرکاری ٹیسٹ پرائیویٹ ٹیسٹ رنځور
د ٹیسٹ کښنه
Loading...
روزانہ اموات
Loading...
Deaths
Loading...
رنځور مرګونه
روغتون
 1. DHQ Hospital, Skardu
  05815920233
 2. DHQ Hospital, Chilas
  05812-920063
 3. DHQ Hospital, Gilgit
  05811920253
 4. Civil Hospital, Hunza
  05813-455096
دا ویب پاڼه په دې ژبو کښې تاسو‌ لوستې‌‌شئ