آزاد کشمیر
آخری ترمیم:

د‌ کرونا وبا کیسونه
Loading...
ذرائع
Loading...
Imported Local
نقشہ
بھمبر 2.7% 8
کوٹلی 1% 3
مظفر آباد 1% 3
د رنځورانو کښنه
Loading...
مریض
Loading...
داخل روغ شوي مرګونه
ٹیسٹ
Loading...
سرکاری ٹیسٹ پرائیویٹ ٹیسٹ رنځور
د ٹیسٹ کښنه
Loading...
روزانہ اموات
Loading...
Deaths
Loading...
رنځور مرګونه
روغتون
  1. CMH, Rawalakot
    05824-920093
  2. DHQ Hospital, Mirpur
  3. Abbas Institute of Medical Sciences, Muzaffarabad
دا ویب پاڼه په دې ژبو کښې تاسو‌ لوستې‌‌شئ